Algemene voorwaarden Topmembers

ALGEMENE VOORWAARDEN TOPMEMBERS

Juni 2019
Uit Pauline’s Keuken B.V.
KvK 68433956
Haarlem

 1. Deze algemene voorwaarden, waarvan Uit Pauline’s Keuken de gebruiker is, zijn van toepassing op alle aanmeldingen en overeenkomsten met betrekking tot Topmembers en Topmemberacties. 
 2. Persoonsgegevens van (potentiële) Topmembers worden verwerkt conform de Privacyverklaring.
 3. Een Topmember is een persoon die zich bij Uit Pauline’s Keuken heeft aangemeld om mee te doen aan een Topmemberactie. Voor de aanmelding is noodzakelijk dat de persoon akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en overige afspraken of voorwaarden zoals door Uit Pauline’s Keuken voor of bij aanmelding vermeld. 
 4. Aanmelden kan via de website www.uitpaulineskeuken.nl via het daarvoor bestemde formulier, waarmee de Topmember een account aanmaakt. 
 5. Aanmelding moet met correcte en actuele gegevens, waaronder naam, e-mailadres, woonadres en Instagramaccount. Wanneer gegevens onjuist of valselijk blijken te zijn, wordt deze persoon uitgesloten van deelname. De gegevens in het account dienen te allen tijde correct en actueel te zijn. 
 6. Personen dienen zich telkens als Topmember aan te melden voor een specifieke Topmemberactie. 
 7. Uit alle aanmeldingen zal Uit Pauline’s Keuken een selectie maken van personen die daadwerkelijk aan de actie mee mogen doen. Per Topmemberactie worden maximaal het aantal personen zoals vermeld op de Website toegelaten. Uit Pauline’s Keuken maakt hierbij subjectieve keuzes. Een Topmember heeft tenminste een openbaar Instagramaccount nodig. Daarnaast kan onder meer het aantal volgers, de inhoud van het Instagramaccount en de regelmaat van het posten en de betrokkenheid van volgers een rol spelen. Bovendien zal meegewogen worden of Uit Pauline’s Keuken het onderwerp of product bij het specifieke account vindt passen. Over de selectie wordt niet gecorrespondeerd. 
 8. Topmembers die geselecteerd worden om aan een Topmemberactie mee te doen, krijgen ten behoeve van deze actie instructies om enkele opdrachten uit te voeren. Om die opdracht uit te kunnen voeren ontvangen ze een pakket met producten en verdere instructies of een briefing. 
 9. Wanneer de Topmember na selectie of na ontvangst van het pakket afziet van deelname aan de Topmemberactie, dient de Topmember het ontvangen pakket binnen twee werkdagen retour te sturen aan Uit Pauline’s Keuken, waarbij de retourkosten voor rekening van de Topmember komen. 
 10. Bij deelname aan een Topmemberactie dient de Topmember zich te houden aan de briefing, opdrachten en andere instructies zoals die door Uit Pauline’s Keuken aan de Topmember worden gegeven. 
 11. In alle gevallen dient de Topmember de gegeven opdrachten uit te voeren, daarvan een foto te plaatsen (als post) op diens Instagram wall en eventueel op zijn/haar Facebookprofiel of Facebookpagina, met daarbij de vermelding van de hashtags zoals deze in de instructies zijn opgenomen. 
 12. Wanneer aan een Topmemberactie tevens een wedstrijd of winactie gekoppeld zit, maken alleen Topmembers die aan alle vereisten, volgens de meegeleverde briefing en instructies, van de Topmembersactie hebben voldaan, kans op het te winnen product of de te winnen dienst. In de briefing wordt vermeld wat de deadline is om mee te kunnen doen en op welke datum de winnaar bekend wordt gemaakt. Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en prijzen kunnen niet ingeruild worden voor geld of andere producten of diensten. 
 13. Alle Topmembers die meedoen aan een Topmemberactie moeten zich bij uitingen die verband houden met een Topmemberactie, houden aan de Reclamecode Social Media. Dit betekent met name dat niet de indruk gewekt mag worden dat de Topmember zelf voor de producten betaald heeft en dat altijd duidelijk moet zijn dat het om een samenwerking met Uit Pauline’s Keuken gaat. 
 14. Topmember verleent aan Uit Pauline’s Keuken een licentie voor onbepaalde tijd, om de foto’s en andere werken die door Topmember zijn vervaardigd en openbaar zijn gemaakt, te mogen publiceren op de websites, gebruiken in advertenties, publiceren op haar Instagramkanalen, Facebook en andere social media kanalen die in het beheer zijn van Uit Pauline’s Keuken. Hierbij zal Uit Pauline’s Keuken telkens de naam van de Topmember vermelden. Uit Pauline’s Keuken biedt geen garanties met betrekking tot het verveelvoudigen of openbaar maken van de werken van Topmember. 
 15. Wanneer een Topmemberactie in samenwerking met een derde, zoals een merk, plaatsvindt, komen de rechten uit artikel 11 ook aan deze derde toe ten behoeve van diens websites en social media kanalen en advertenties. 
 16. Topmember mag de werken, zoals foto’s, video en andere afbeeldingen en teksten, die zijn gemaakt met betrekking tot de Topmemberactie ook op alle eigen social mediakanalen en websites gebruiken, zolang Topmember daarmee voldoet aan de Reclamecode Social Media. 
 17. Onder geen beding mag een Topmember zich negatief uitlaten over een Topmemberactie of de producten die daarbij gebruikt worden of de derde waarmee wordt samengwerkt. 
 18. Topmember dient zich bij publicaties rondom of in verband met een Topmemberactie te onthouden van voor Uit Pauline’s Keuken schadelijke uitingen, strafbare uitingen zoals beledigingen, discriminerende uitingen of haatzaaierij. Ook scheldwoorden en daarmee vergelijkbare woorden of uitingen zijn niet toegestaan. 
 19. Topmember dient er zorg voor te dragen dat de werken en publicaties daarvan geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder Intellectueel Eigendomsrechten, portretrechten en privacyrechten. Uit Pauline’s Keuken raad aan om bij medewerking van derden of het gebruik van werken of het portret van derden hierover altijd afspraken te maken of toestemming voor het gebruik schriftelijk vast te leggen. Topmember vrijwaart Uit Pauline’s Keuken voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze rechten. 
 20. Wanneer een uiting niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, mag Uit Pauline’s Keuken verlangen dat de uiting verwijderd of aangepast wordt, binnen enkele uren nadat Uit Pauline’s Keuken dat verzoek heeft gedaan. 
 21. Topmembers die opdrachten niet, niet juist of niet tijdig hebben uitgevoerd, worden bij een volgende Topmemberactie mogelijk niet meer geselecteerd voor deelname. 
 22. Deelname aan een Topmemberactie is gratis. De Topmember krijgt geen vergoeding of andere compensatie voor deelname. Uit Pauline’s Keuken biedt geen garanties met betrekking tot de inhoud van het pakket dat Topmember ontvangt om de Topmemberactie uit te kunnen voeren. 
 23. Uit Pauline’s Keuken is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, gederfde winst of stagnatie in de werkzaamheden of anderszins, aan de zijde van Topmember door de aanmelding voor en/of de uitvoering van de Topmemberactie en daarmee samenhangende omstandigheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Uit Pauline’s Keuken. 
 24. Deze algemene voorwaarden kunnen per Topmemberactie wijzigen. Lees daarom bij aanmelding als Topmember deze algemene voorwaarden telkens opnieuw door.
 25. Eventuele aanvullende voorwaarden of instructies zijn tevens van toepassing. Deze zullen per Topmemberactie op de website van Uit Pauline’s Keuken worden vermeld. 
 26. Op alle Topmemberacties en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Log in of maak een account aan

Om favorieten op te slaan moet je ingelogd zijn.

Registreer of log in

Wil je geen recept missen?

Meld je dan gratis aan voor onze nieuwsbrief.

Schrijf je in